Frälsningsarmén som en hjälp till människor i över 130 år

I år har det gått 130 år sedan Frälsningsarmén anlände till Finland. Efter avslutad skolning i London ordnade de återvändande officerarna Constantin Boije af Gennäs, Hedvig von Haartman och Alva Forsius Frälsningsarméns första möte på Broholmens cirkusmanege i Hagnäs, Helsingfors 8.11.1889. Det var startskottet för Frälsningsarméns verksamhet i Finland.

I början mötte arbetet svårigheter och motstånd: militära termer, dräkter och nya arbetsformer kändes främmande. Under 130 år har Frälsningsarmén tack vare sitt vidsträckta hjälparbete uppnått människors förtroende. Vi vill hjälpa människor allsidigt, därför beskriver vårt motto soppa, tvål och frälsning bra vår verksamhet.

Frälsningsarméns officerare hjälpte människor från början också materiellt, gjorde hembesök, städade, hämtade kläder och mat till de behövande. Man ville bemöta människor heltäckande. År 1891 grundades i Nummis, Åbo den första slumstationen, som koncentrerade sig på att ge social- och matvaruhjälp. Senare samma år grundades slumstationerna i Helsingfors och Viborg. Den första utdelningen av julhjälp ordnades 1892. Snart startade de första barnhemmen, daghem för små barn, hem för män och kvinnor sin verksamhet.

Frälsningsarmén har ordnat sommarlovsverksamhet för barn sedan 1907. Den första ”sommarkolonin” grundades i Sockenbacka, Helsingfors och några år senare fick man de följande kolonierna i Viborg och Blåbärslandet i Helsingfors, samt så småningom i förbindelse med andra städer. År 1907 öppnades det första natthärbärget för män i Sörnäs, Helsingfors. Männen betalade en liten ersättning för natten, annars möjliggjorde olika bistånd verksamheten. I samband med hemmen fanns vedgårdar, vilka gav uppehälle för många.

Frälsningsarmén är med i Finlands ödesstund

Frälsningsarmén har varit aktivt med i de finska krissituationerna. Under medborgarkriget grundades barnhem till föräldralösa, mat gavs till de hungriga över frontlinjerna, fångar och deras familjer besöktes. Sång- och musikgruppernas besök var efterlängtade och tröstade i förtvivlan. Under andra världskriget och efter kriget tog Frälsningsarmén del i finskt underhållsarbete tillsammans med 17 andra organisationer, för att hålla i gång landets funktionsförmåga och för att återuppbygga Finland. Då freden anlänt utvecklades arbetet på alla delområden, speciellt livaktigt var barn- och ungdomsarbetet efter de stora årskullarna efter kriget. Söndagsskolorna och scoutkårerna samlade tusentals barn runtom i Finland.

Lågkonjunkturen drabbade finländarna i början av 1990-talet. Plötsligt fylldes vår avdelning i Berghäll, Helsingfors av människor som sökte hjälp. Hjälpbehovet var mycket större än vad Frälsningsarmén kunde svara på. T.o.m. utländska medier intresserade sig för ämnet. Frälsningsarméns brödköer blev ett begrepp som fortfarande är välkänt. Frälsningsarmén började få massvis med donationer, med vilka man kunde hjälpa hundratals människor dagligen.

Vårt arbete fortsätter fortfarande. Vi bemöter nästan 200 000 människor årligen via vårt socialservicecentrum i Berghäll och andra lokala avdelningar. En av Frälsningsarméns starka sidor har alltid varit att snabbt kunna reagera på föränderliga förhållanden och att den kan anpassa sitt arbete så att det bäst svarar på just då rådande behov. Förutom direkt hjälp erbjuder vi också samtalshjälp och social handledning och ordnar evenemang och läger. Dessutom har vi boendeservice med verkstäder, daghem samt äldreboende och vårdhem.

Bekanta dig närmare med Frälsningsarmén